top of page

Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjä

Yhtiö: Content Corner Oy

Y-tunnus: 3200557-8

Osoite: Uudenmaankatu 7, 00120 Helsinki

Sähköposti: team@contentcorner.fi

Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot

Nimi: Jessica Rantala

Sähköposti: jessica@contentcorner.fi

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä edellä mainittuun yhteyshenkilöön.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu

 • reksiterinpitäjän ja rekisteröidyn asiakas- tai sopimussuhde

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin kuuluvat:

 • yhtiön palveluiden tilaaminen, ylläpito, kehittäminen ja tiedottaminen

 • liiketoiminnan suunnittelu

 • markkinointi asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille

 • laskutus

Säännönmukaiset tietolähteet

Käsiteltävät henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

 

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään esimerkiksi tarjouksen tekemisen yhteydessä, sopimuksen solmimisen yhteydessä tai asiakassuhteen aikana. Rekisteröidyt ovat luovuttaneet tietojaan vapaaehtoisesti.

 

Henkilötietoja kerätään lisäksi rekisteröidyn verkkokäyttäytymisen ja yhtiön palveluiden seurannan perusteella, esimerkiksi evästeiden tai vastaavien teknisten tunnistetietojen avulla. Yhtiö hyödyntää verkkopalveluiden kävijäseurantaan erilaisia palveluita, joita on mm. Google Analytics -palvelu, jotka hyödyntävät selainten evästeitä ja muita tunnistetietoja. Lisätietoja näistä löytyy kunkin käytetyn palvelun omista tietosuojaselosteista.

 

Myös yhtiön alihankkijat ja yhteistyökumppanit toimittavat yhtiölle rekisteröityjen henkilötietoja lainsäädännön ja sopimusvelvoitteiden edellyttämissä tilanteissa.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

 

Rekisteröidyistä käsitellään esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

 • tilinumero, laskutus- ja maksutiedot sekä muut asiakkuussuhteen yksilöivät tiedot

 • yhtiön ja rekisteröidyn tai yhtiön ja rekisteröityä edustavan yhteisön välisen sopimuksen sekä kauppasopimuksen tiedot

 • rekisteröidyn ja yhtiön väliset yhteydenotot, reklamaatiot sekä muut asiointitiedot

 • käyttäjän IP-osoite, käytetyt sivut, selaimeen liittyvät tekniset tiedot, verkko-osoite sekä istunnon aika ja kesto

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti käsittelevä taho on lähtökohtaisesti Content Corner Oy.

 

Yhtiö voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti kuitenkin ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille tai alihankkijoille. Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat muun muassa seuraavat tahot:

 • Google Ireland Limited

 • The Rocket Science Group / Mailchimp

 

Tietoja voidaan myös lain vaatimuksesta ja sen oikeuttamissa tilanteissa luovuttaa esimerkiksi viranomaisille.

Evästeiden käyttö

Kun asiakas vierailee yhtiön nettisivuilla, sivusto tallentaa asiakkaan käyttämästä päälaitteesta evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan selaimen muistiin. Eväste voidaan tallettaa selaimeen määräajaksi, tai se voidaan poistaa heti palvelun käytön jälkeen.

 

Mikäli evästeitä halutaan poistaa, sen voi tehdä selaimen kautta. Lisää evästeistä ja niiden poistamisesta löytyy Viestintäviraston sivuilta täältä.

Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos näin erityisestä syystä kuitenkin tehdään, siirto toteutetaan Euroopan komission antaman tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen mukaisesti.

Henkilötietojen suojaus

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

 

Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän tavoitteen varmistamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, tietojärjestelmien käyttäjätunnusten huolellinen hallinta sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen.

 

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä työntekijöillä on työsopimuslain (55/2001) ja niitä täydentävien salassapitosopimusten perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

 

Yhtiö voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille tai alihankkijoille, jolloin yhtiö varmistaa riittävillä sopimusvelvoitteilla, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja lainmukaisesti.

Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietoja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan ja tarpeellinen aika asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen. Kun henkilötietoa ei enää tarvita edellä määritellyllä tavalla, tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa.

 

Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on tietosuojalainsäädännön takaamat alla luetellut oikeudet. Oikeuksien toteutumiseksi henkilöllisyys voidaan tarkastaa. 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

 

Oikeus tietojen poistamiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

 1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai

 2. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

 1. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

 2. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

 3. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 

Vastustamisoikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

 

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin, kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.
 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Tietosuojakäytäntöjen muuttaminen

Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan muuttamaan ja päivittämään tietosuojakäytäntöjään. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen.

 

Mikäli muutokset pitävät sisällään uusia tarkoituksia henkilötietojen käsittelylle tai muutoin muuttuvat merkittävästi, rekisterinpitäjä ilmoittaa niistä etukäteen ja pyytää tarvittaessa suostumuksen.

Laadittu 1.2.2022

bottom of page